produktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktproduktprodukt

Všeobecné obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.proutene-vyrobky.cz

Provozovatel

Monika Verešová

Čenkovská 271

26223 Jince

Česká republika

Podnikatel zapsán v živn. rejstříku MÚ Příbram Č.j.MěÚPB 60829/2022/OŽÚ/Str

Mobil:732 924 913

IČO : 17227097

Email : info@proutene-vyrobky.cz

č.ú. 2002273976/2010

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Dále obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.proutene-vyrobky.cz

 

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro konkrétní kupní smlouvu platí obchodní podmínky platné v době, kdy byla učiněna objednávka.

Kupující objednává zboží vložením do nákupního košíku a následným odesláním objednávky prodávajícímu. Odeslaná objednávka je pro kupujícího závazná a může být měněna jen dohodou obou smluvních stran.

Po obdržení objednávky prodávající její obdržení potvrdí kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu na objednané zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na průběžnou změnu údajů v e-shopu, zejména množství nabízených výrobků. V případě, že bude v e-shopu poslední nabízený výrobek svého druhu objednán více než jedním kupujícím, bude prodán tomu, jehož objednávka dojde jako první. Ostatní zájemci budou obeznámeni s tím, že zboží je již vyprodáno.

Každý kupující si může na webové stránce prodávajícího činit objednávky. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě údaje o své osobě.

 

Prodávající při uzavírání kupní smlouvy vychází z toho, že údaje zadané kupujícím jsou správné a úplné.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

Součástí každé zásilky je daňový doklad (doklad o prodeji zboží), který slouží jako záruční list pro případnou reklamaci vadného zboží.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředlů na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Ceny uvedené u nabízeného zboží jsou závazné a jsou uvedeny včetně sazby DPH.

Nabídkaa cena zůstávají v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku. Kupující tak obdrží zboží vždy za ceny platné v okamžiku objednání.

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem, případně telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je  3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Upozornění: V předvánočním období (listopad + prosinec) může dojít z důvodu nárůstu počtu objednávek k prodloužení doby expedice zboží!

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním
  • na vady vzniklé neodbornou manipulací

 

Postup při reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
  • doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením peněz zaplacené kupní ceny v souladu s právními předpisy platnými v ČR.

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu.

Pro vyřízení reklamace je nezbytné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovaného výrobku, byl-li spolu s výrobkem dodán. Reklamaci je možno uplatnit osobně či zaslat balíkem (doporučujeme poslat jako cenný balík). Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno a adresu kupujícího, telefon a podrobný popis závady.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa htpp://www.coi.cz

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemně do 14 dnů od převzetí zboží prokazatelně doručeno prodávajícímu a to na adresu elektronické pošty prodávajícího proutene-vyrobky.cz

Kupující je povinen do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu. Zboží nelze prodávajícímu zaslat na dobírku. Takto zaslané zboží nebude přijato.

V případě, že je zboží nepoškozené a nepoužité, prodávající ve lhůtě 10 dnů od vyrozumění zašle kupujícímu jím uhrazenou částku za zboží na jím uvedené číslo bankovního účtu.. Výdaje na zaslání zboží prodávajícímu se kupujícímu nevrací.

Zasílané zboží musí být nepoužité, nepoškozené a kompletní.

V případě zboží poškozeného, opotřebeného či nekompletního vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je oprávněn prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD DOPRAVCE

Při převzetí zboží od dopravce se kupující řídí obchodními podmínkami dopravce, tedy obchodními podmínkami České pošty a dalších dopravců.

V případě zjištění poškození balíku je nutné ihned informovat doručovatele, nebo kurýra a postupovat dle jeho pokynů.

V případě zjištění poškození zboží či jeho neúplnost až po rozbalení, je nutné celý balík doručit na poštu a zde balík reklamovat. Při reklamaci je potřebné předložit obal, popř. dokumentaci z rozbalování. Reklamaci lze podat jen do 2 dnů od převzetí.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

KUPNÍ SMLOUVA

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí , je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odeslaná objednávka je zároveň kupní smlouvou.

Kupní smlouva je uzavřena převzetím zboží kupujícím. Zboží je až do jeho úplné úhrady majetkem prodávajícího.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Pokud spotřebitel během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy není ve shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou – § 616 zákona č. 40/1964 Sb., v pl. znění. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.proutene-vyrobky.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne dalším osobám pro marketingové či jiné účely, s výjimkou České pošty, DPD, Zásilkovny (pouze adresa a telefonní kontakt) která na jejich základě provede doručení zásilky.

Internetový obchod se zároveň zavazuje, že na email uvedený v objednávce nebude rozesílat žádná hromadná reklamní sdělení (spam).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 9.6.2022 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Doprava a platba

Prodávající umožňuje tyto způsoby dopravy:

 

 

Česká pošta balík do ruky

Balík velikosti S  (do 35 cm)     129 kč

Balík velikosti M  (do 50 cm)    159 kč

Balík velikosti L   (do 100 cm)  209 kč

Balík velikosti XL (do 240 cm)  359 kč

 

Česká pošta balík na poštu

Balík velikosti S  (do 35 cm)     109 kč

Balík velikosti M  (do 50 cm)    139 kč

Balík velikosti L   (do 100 cm)  189 kč

Balík velikosti XL (do 240 cm)  339 kč

 

Balíkovna (do 15 kg)      65 kč

 

Kurýr DPD  (do 20 kg)    146 kč

 

Zásilkovna  (max.velikost 50x40x30 cm)      79 kč

 

 

Po objednání zboží vyčkejte na email s platebními údaji, zboží bude odesláno ihned po připsání finanční částky na účet prodávajícího.

O odeslání budete informováni emailem.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce dané online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 

© Copyright Michal Horký (horkmi015@seznam.cz)
únor 2014